جستجو
انتخاب رنگ
انتخاب سایز
Menu

اسامي شورایاریها


 محله چیست؟ در ساده ترین تعریف محله از خانه هاي مجاور هم در یک فضاي جغرافیایي خاص تشکیل می شود،براي تشکیل یک محله شرایط زیر لازم است:
* دارا بودن یک حوزه جغرافیایي از شهر با دست کم یا زیاد
* پیدایش و تکوین یک اجتماع کوچک از گروهي از مردم

محله محوري شاخصه اصلي شهر اسلامي :
در شرایط کنوني تهران که آپارتمانهاي بلند و جدید برضد روابط میان انسانها عمل می کنند و آنها را از هم دور و نسبت به یکدیگر بیگانه می سازد، چرا که در آپارتمانها،هریک از ساکنان سعي دارند روابط خود را بر مبناي فضا و فرم به وجود آمده تعریف و تبیین کنند. این ساختمانهای بلند به نوعي از عملکرد طبیعي واحدهایي اجتماعي مهمي نظیر خانواده و محله و جزء آن جلوگیري می کند، مجتمع هاي مسکوني عمدتا مکان و محلي برای انزوا از واقعیات طبیعي زندگي اند و نه مکاني بری حضور افراد در متن زندگیي و انحطاط اجتماعي و انزوای اجتماعي نیز از جمله مسایل عمومي مجموعه هاي مسکوني انبوه است ساختمانهاي بلند کلیه ارزشها و سنتهاي قدیمي کالبدي و سیماي شهرها را زیر پا گذاشته و مناظر طبیعي شهرها را از بین برده است. ساختمانهاي بلند علیه خود انسان نیز عمل مي کنند زیرا انسان ها را از یکدیگر جدا ساخته بدین ترتیب زمینه لازم براي وقوع جنایات و انواع ناهنجاریها را فراهم مي سازند.
در حال حاضر یکي از مصادیق بارز مشارکت وجود شورایاران در محلات میباشد تقویت شورایاري یعني تقویت مشارکت عمومي،تقویت احساس تعلقات اجتماعي برای بدست آوردن محیطي ایمن عاري از ناهنجاریهاي اجتماعي، بهره گرفتن از اندیشه و تخصص همگان، بهره گرفتن از تجارب معتمدین در اداره امورشهر،برقراري ارتباط موثر در بین ساکنین محله ها با مدیران شهري از جمله شهرداري،شوراي اسلامي شهر تهران و دیگر دستگاههاي اجرایي کشور گسترش نظارت و... مدیریت شهري منطقه 19 تهران نیز با ارزش نهادن براصل محله محوري و شهروند مداري بستر مناسبي در جهت مشارکت عملي شهروندان در زمینه هاي مختلف فراهم نموده است ارزش گذاشتن پدیده هاي شهروندان در مدیریت شهري سبب می گردد تا فضایي مناسب جهت همکاري و همراهي شهروندان در ساختن شهري آباد و با نشاط فراهم آید سلسله بازدید ها و نشستها دوره اي با شهردار، معاونین، مشاورین و شهرداران محترم نواحي از جمله راهکارهاي اجرا و تحقق این امر مي باشد.


انگیزه تشكیل شوراي محلات و شورایاري ها:

شوراها یك نهاد مردمي هستند كه عملاً نقش نظارتي در محلات و مناطق را دارند و انگیزه تشكیل آنها بستر سازي مشاركت مردم در اداره امور شهر و پل ارتباطي شهرداري با مردم هستند و تدبیر جناب آقای دكتر قالیباف شهردار محترم تهران در اداره امور شهر ، شهروند محوري ، محله گرایي و منطقه محوري مي باشد.


شرح وظایف:
شورایاري هاي می بایست بانك اطلاعات محله را تشكیل بدهند و امكانات را شناسایی نمایند – جمعیت ساكن منطقه را بشناسند كه چه توانمندیها و چه مشكلاتي دارند
فرهنگ سازي مشاركت را توسعه مي دهد، هزینه ها را كم می كند و از مشكلات اجرایي پروژه ها مي كاهد و پروژه ها اثر گذار مي شوند
نقاط مشكل ساز محله – اعتیاد – نیازمندان و فرصتها و تهدید ها شناسایی و با استفاده از فرصتها تهدید ها كم اثر و رفع شوند – بین محلات نیز تعامل باشد. ۱- اعضاء شورایاري می بایست از قوانین و مصوبات شوراي اسلامي شهر تهران مطلع باشند تا مطالبات را با توجه به قوانین منتقل نمایند ۲- شناخت وضع موجود  ۳- فرهنگ سازي  ۴- تعامل محله ها

 


ساب پرتال ها
دسترسی سریع
راهنمای مراجعین
گالری تصاویر